Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
  • Ordre del dia del ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa del 12 de juny de 2019 >

Ordre del dia del ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa del 12 de juny de 2019

11/06/2019

Resolució

---

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

  1. Article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Articles 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Llei orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.

 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

 

Per Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, es van convocar Eleccions Locals per al dia 26 de maig de 2019.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, tindrà lloc la sessió del Ple de la Corporació a l’únic efecte d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 8, amb caràcter extraordinari, per al dia 12 de juny de 2019, a les 13.00 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 


ORDRE DEL DIA

 

PUNT  ÚNIC. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que correspon al Ple ordinari del dia 16 de maig de 2019.

 

Fundació Turisme i Fires de Manresa - C/ Castelladral 5-7. Palau Firal Ap. 559 - +34 93 877 63 13 - fira@firamanresa.com